தேர்தல்கள் மறுசீரமைப்பு

காலத்திற்குக் காலம் மாற்றடையும் நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப தேர்தல் முறைமையும் இற்றைப்படுத்தப்படல் வேண்டும். ஒருசில தேர்தல் சட்டங்கள் பல தசாப்தங்கள் பழமையாக காணப்படுவதுடன், அவை சமகால நிலைமைகளுக்கப் பொருத்தப்பாடற்றதாகவும், காலங்கடந்தவையாகவும் உள்ளன. பல காலத்திற்கு முன்னர் உருவாக்கப்பட்டுள்ள அவ்வாறான சட்டங்கள் பின்னரான காலப்பகுதியில் உருவாக்கப்பட்ட தேர்தல் முறைமைகளுடன் பொருத்தப்பாடற்றதாக அமைகின்றன. அதேபோல் தற்போது உலகில் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் முன்னேற்றகரமானதும் ஆரோக்கியமானதுமான தேர்தல் முறைமைகளும் எமது தேர்தல் சட்டங்களில் உள்ளீர்த்துக் கொள்ளப்படல் வேண்டும்.

குறித்த நோக்கத்தை அடைவதற்காக தேர்தல் மறுசீரமைப்பு பற்றி ஃபவ்ரல் அமைப்பு இடைவிடாது தொடர்ந்து தனது பங்களிப்பை வழங்கி வருகின்றது.
Image

Become a Member

Raised by campaign contributions

Please insert your API key for mailchimp.

Quick links

Image
Riding towards global success with a 100% teammate enthusiasm

Address

No.16, Byrde Place,Off Pamankada Rd, Colombo 00600

Terms & Conditions

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com